Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 400 гривень, у разі бажання отримати посвідчення у день проходження  атестації - 600 грн. та 800 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку у будь-який день. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати...

Ваш шлях у велику науку: МНТУ чекає на нових аспірантів за спеціальністю 051 "Економіка"

Прагнете присвятити своє життя науці?
Диплом магістра чи спеціаліста для вас не фінальна точка, а лише початок шляху?
Поглиблення знань у економіці - ваша мета?
Тоді саме вам ми з радістю повідомляємо - набір у аспірантуру МНТУ триває!
Вже майже 20 років наш університет присвятив створенню оптимальних умов для наукових розвідок та копіткої дослідницької праці у найактуальніших для сучасного світу галузях, підготовці фахових викладачів для національної вищої школи та проведенню навчально-наукової роботи...

Дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

В стінах Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», 5 вересня 2019р. відбувся дорадчий моніторинг проекту Еразмус+ “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP / HRLAW). Моніторинг було проведено представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Протягом доби українські університети-партнери...

Базові навички медіатора

Запрошуємо вас на 4-х модульну Сертифікаційну навчально-практичну програму: "Базові навички медіатора" (БНМ) – 120 год. навчання та практики.
Графік навчання:
1 модуль: 10-12 жовтня 2019р.
2 модуль: 14-16 листопада 2019р.
3 модуль: 19-21 грудня 2019р.
4 модуль: 23-25 січня 2020р.
Програма БНМ відповідає міжнародним стандартам підготовки медіаторів та надає можливість учасникам:
• отримати теоретичні знання та практичні інструменти для роботи медіатора
• оволодіти основними компетенціями медіатора...

Вступ без ЗНО? - Це реально: МНТУ запрошує до міжнародної навчальної програми

Життя - непередбачуване. І не завжди усе в ньому іде так, як ми плануємо заздалегідь. Багато об'єктивних причин можуть змусити навіть талановитого та перспективного абітурієнта не скласти цьогорічне ЗНО.
Сучасний світ - динамічний. Той, хто це добре розуміє, не хоче даремно витрачати рік до наступної вступної кампанії. Адже його можна провести з користю, працюючи на перспективу  та навчаючись майбутній спеціальності за сучасними європейськими стандартами.
Не встигли чи не змогли скласти ЗНО цього року...

История университета

8 ноября 1992 на организационном собрании участниками, а именно: Киевским политехническим институтом. Институтом кибернетики им. Глушкова НАН Украины, фирмой ИБМ (в дальнейшем - Основатели) было заключено Соглашение о создании Международного научно-технического университета (МНТУ). 7 апреля 1993 Соглашение и устав МНТУ было подписано: от Киевского политехнического института - ректором М.З. Згуровский, от Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины - директором В.С. Михалевичем, от представительства фирмы IBM в Украине п. К. Шонебором. 2 августа 1993 Министерством образования Украины был утвержден Устав ЗАО НТУ, 11 августа 1993 - зарегистрировано государственной администрацией Шевченковского района г. Киева, (свидетельство о регистрации; 4041, регистрационный № 0091-4541-СП). Предоставлено коллегией министерства образования Украины от 26.05.1993р., Протокол № 12/2 принято решение о предоставлении лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Сертификатом об аккредитации по статусу высшего учебного заведения ИИI уровня (серия СИ-Почетной Грамотой Харьковского городского № 117656 от 19.09.2002 г.). С целью организации в Украине подготовки специалистов новой формации за отчетный период созданы структурные научно-учебные подразделения «МНТУ» в других городах Украины:

Ялтинский институт менеджмента Международного научно-технического университета - год создания 1994, первый прием студентов сделано в 1995 г., в настоящее время выведен из структуры ЧВУЗ, как отдельное юридическое лицо. ЗАО «МНТУ» является соучредителем Ялтинского университета менеджмента.

Донбасский институт Техники и Менеджмента Международного научно-технического университета - год создания 1995, первый прием был сделан в 1995 году.

Карпатский институт информатики и предпринимательства Международного научно-технического университета - год создания 1994, первый набор сделано в 1996 г.

Луцкий биотехнический институт Международного научно-технического университета - год создания 1996 г., первый набор сделано в 1996 г.;

Черниговский институт информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета - год создания 1999, первый набор сделано в 1999 году.

Полтавский институт бизнеса Международного научно-технического университета - год создания 1999, первый набор сделано в 1999 году.

Житомирский учебно-консультационный центр Международного научно-технического университета - год создания 1999 г., первый набор сделано 1999 году.

Международный центр развития предпринимательства и менеджмента - была создана в 1996 году под патронатом Международной Организации Труда (МОТ) (Швейцария, Женева) и Международного научно-технического университета (МНТУ) (Украина, Киев). Центр проводит исследования, связанные с развитием предпринимательства в Украине, созданием малого бизнеса в процессе реструктуризации предприятий; совершенствует методологию управленческого консультирования и тренинга, а также способствует установлению деловых контактов между отечественными и иностранными предприятиями.

Научно - исследовательский институт нефтегазовых инновационных технологий был создан при Международном научно - техническом университете в 1997 году. Основная деятельность НИИ НГИТ МНТУ - проведение исследований, разработка и внедрение передовых технологий, направленных на повышение производительности нефтегазовых скважин.

Согласно Уставу Концепции и Программы развития МНТУ осуществляет образовательную деятельность по II, III и IV уровнем аккредитации, согласно решению коллегии Министерства образования от 26.05.1993р. протокол № 12/2, которым утверждено решение Межотраслевой аккредитационной комиссии о внесении МНТУ в Государственный реестр учебных заведений Украины и предоставление лицензии МНТУ на право осуществления образовательной деятельности по III уровню аккредитации и решением Межотраслевой аккредитационной комиссии от 30.05.1995р. протокол № 18 и приказа Министерства образования Украины от 14.06.1995р. № 175 МНТУ предоставлена ​​лицензия на открытие подготовки по направлениям (специальностям) за III и IV уровнем подготовки для выполнения программы "TACIS" и "Tempus-Tacis" Европейского сообщества, гранд на которые получил МНТУ.

По Уставу, Концепцией и Программой развития основными задачами МНТУ являются:

 • удовлетворения спроса экономики Украины в высококвалифицированных специалистах, способных принять участие в разработках и созданные конкурентоспособных технологий и техники, репрезентация которых на международной арене обеспечит Украине надлежащее место среди развитых стран мира;
 • помощь развитию образования и науки в высшей школе Украины и использование ее достижений для повышения благосостояния и духовного потенциала Украины, удовлетворение и защита законных, творческих и национально-культурных интересов ее народа;

 • интеграция системы высшего образования Украины в международную систему высшего образования, внедрения в Украине достижений лучших высших учебных заведений мира;

 • подготовка научно-технических кадров для эффективного восприятия и внедрения в Украине лучших западных технологий и современной техники с целью интеграции Украины в мировую экономическую систему;

 • организация и проведение в тесной связи с учебным процессом фундаментальных, поисковых, прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ как в Украине, так и за рубежом;

 • предоставление экспортно-консультационных, информационных и других видов услуг, касающихся проблем высшего образования и научных исследований;

 • обеспечение международного признания уровня подготовки специалистов новой формации;

Для реализации возложенных на МНТУ функций сформулированы его основные структурные подразделения, отвечающие общей структуре МНТУ, утвержденные Уставом, Концепцией и Программой развития университета. Продолжают работу отдельно структурные научно-учебные подразделения в г. Краматорске, Ивано-Франковске, г. Луцке, Чернигове, г. Полтаве, г. Житомире.

Ведется подготовка специалистов по дневной и заочной форме обучения по 12 направлениям и 14 специальностям (ОКУ «бакалавр», «специалист», «магистр», организована возможность получения второго высшего образования студентам направления «Горное дело», специальностям «Газонефтепроводы и газонефтехранилища», «Добыча нефти и газа », аспирантура, краткосрочное повышение квалификации и переподготовка преподавателей и специалистов, подготовительное отделение). Открыта постоянно действующая аспирантура по 3 специальностям, а именно: 05.15.06 Разработка нефтяных и газовых месторождений, 05.05.12 Машины нефтяной и газовой промышленности, 08.00.04 Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). На данный момент в аспирантуре МНТУ учится 23 аспиранта, большинство из которых являются выпускниками МНТУ, что дает возможность университета готовить собственные педагогические кадры и в дальнейшем рассчитывать на формирование достойного качественного научно-педагогического состава.

Внедрены новые принципы организации учебного процесса в МНТУ.

В направлении содержания образования - организация подготовки специалистов по новым учебным программам, которые концептуально соответствуют требованиям Государственной аккредитационной комиссии Украины, Международных центров аккредитации и лучших университетов мира, внедрение кредитно-модульной технологии обучения в соответствии с требованиями Болонской декларации и прочее.

В направления формы организации учебного процесса - внедрение многоступенчатой ​​структуры подготовки студентов, кредитно-модульных курсов, тестирования рейтинга знаний студентов, использование интенсивных технологий обучения (информационных, коммуникационных, интерактивных, дистанционных), реализация принципа функционально-дифференциального обучения студентов; оптимизация распределения времени между аудиторной и самостоятельной работой студентов, совершенствование содержания и структуры, форм и методов подготовки специалистов; включенного обучения за рубежом, привлечение преподавателей из лучших университетов мира и др.

В направлении контроля знаний студентов - использование современных технологий контроля знаний с целью повышения уровня производительных знаний студентов, внедрение тестирования, текущего, президентского и итогового ступенчатого контроля знаний студентов; рейтинговой и мотивационной системы обеспечения качества подготовки студентов.

Развитые международные связи МНТУ по реализации образовательных программ Европейского Союза, правительств зарубежных стран, отдельных фондов. В МНТУ проводились 2 основных проектах и ​​1 предыдущий по программе TEMPUS TACIS, 3 проекта TACIS AGE, 1 проект финансировался правительством Франции, 4 проекта - вузами Америки и Европы, 6 проектов различными зарубежными фирмами и предприятиями.

При МНТУ создана кафедра ЮНЕСКО "Информационных и коммуникационных технологий в образовании", Международный центр реструктуризации развития предпринимательства и менеджмента под эгидой Международной организации труда, Украинское отделение Международной Академии наук высшей школы (в 2004 году переданы в научно-методического комплекса МНТУ - НТУУ «КПИ» под руководство академика Згуровского М.З.), Научно-исследовательский институт МНТУ вместе с Отделением нефти и газа Академии горных наук Украины зарегистрирован в Организации Объединенных наций. Вместе с ОАО «Сервиснафтагаз» и Запорожский котельно-монтажным заводом проведена работа по созданию филиала НИИ МНТУ в г. Дамаске (Сирия) для проведения научно-исследовательских работ по повышению рентабельности нефтегазовых скважин.

Проведена работа по организации научных исследований. В 2001-2006 гг учеными МНТУ выполнено научно-исследовательских и опытно-конструкторские работы на сумму 6 млн. грн., А также на 6,5 млн. долларов США по контрактам на осуществление разработок МНТУ в Китае, Болгарии, Польши, Сирии, США, Вьетнаме и других странах. 10 Ученых МНТУ входят в состав Специализированных Советов по защите диссертаций, 2 возглавляют Специализированные Совета по защите докторских диссертаций. Проводится работа Ученого Совета с правом рассмотрения вопросов по присвоению работникам Университета ученых званий профессора и доцента.

Налажена издательская деятельность. Создавались необходимые материально-технические, финансово-экономические условия функционирования МНТУ. Постоянная помощь предоставлялась МНТУ со стороны учредителей, Министерства образования и науки Украины.

Наши достижения:

 • Дипломом и Памятной медалью награжден Бугай Юрий Николаевич, за заслуги в развитии экономики Украины и весомый вклад в создание достойного международного имиджа нашего государства, 2000г.

 • Благодарность Федерации волейбола Украины господину Бугаю Юрию за значительный вклад в развитие украинской волейболу, 2000г.

 • Диплом доминанта альманаха «Золотая книга украинской элиты» награждается Дипломом и Памятной медалью Бугай Юрий Николаевич за заслуги в развитии экономики и весомый вклад в создание достойного международного имиджа Украины, г. Киев, 2001г.

 • Украинский фонд наука-экономического и юридического сотрудничества. Диплом к ​​почетного отличия за личный вклад в развитие высших учебных заведений Украины, награждается: Крестом почета «За духовное возрождение» президент «Международного научно-технического университета» Бугай Юрий Николаевич, Приказ № 35, 2001г.

 • Украинская православная церковь. Почетная награда. Удостоверение к награде. Митрополита Киевского и всея Украины Предстоятеля Украинской Православной церкви Блаженнейшего Владимира. За высокие достижения и заслуги перед украинским народом и Украинской Православной церковью, награждается Бугай Юрий Николаевич, Знаком Ордена «Почетная медаль», 2002г.

 • Удостоверение к награде Международном Академическом Рейтинге популярности и качества «Золотая Фортуна» награждается Бугай Юрий Николаевич Серебряной медалью «10 лет Независимости Украины» II степени, № 157, 2002 г.

 • Национальная имиджевые программа «Лидеры XXI века». Дипломом награждается Бугай Юрий Николаевич, лауреат конкурса «Деловой человек Украины», г. Харьков, 2003 г.

 • Лауреат рейтинга «Лучшие предприятия Украины» в номинации «Высшее образование» награждается Международный научно-технический университет, 2003г.

 • Eighth national conference. College teaching learning and technology. Innovative Excellence in Teaching Learning and Technology Award Yuri Bugay International Science and Technology University. 2006.

 • Восьмая международная выставка учебных заведений «Современное образование в Украине 2005» 23-26 марта 2005 года. Почетная грамота ректору за высокие творческие достижения в инновационном обновлении процесса обучения и воспитания молодежи.

 • Выставка «Образование и карьера Абитуриент 2005» 8-10 апреля 2005 года. Диплом за развитие материально-технической базы учебного заведения.

 • Выставка «Образование и карьера Учебные курсы всех направлений» 8-10 сентября 2005 года. Диплом за высокую профессиональную подготовку специалистов.

 • Выставка «Образование и карьера День студента» 17-19 ноября 2005 года. Диплом за достижения в организации студенческой научно-исследовательской работы.

 • Выставка «Образование и карьера Абитуриент 2006» 7-9 апреля 2006 года. Диплом за развитие материально-технической базы учебного заведения.

 • Выставка «Образование и карьера День студента» 16-18 ноября 2006 года. Диплом за развитие материально-технической базы учебного заведения.

 • Выставка «Современное образование в Украине 2007» 15-17 февраля 2007 года. Диплом за высокие и творческие достижения в усовершенствовании содержания учебно-воспитательного процесса, Благодарность Ректору Бугаю Владиславу Юрьевичу за плодотворную организаторскую работу по инновационному развитию образования Украины.

 • Выставка «Образование и карьера 2007» 7-9 сентября 2007 года. Диплом за активную профориентационную работу среди молодежи.

 • Диплом за развитие метриально-технической базы учебного заведения (2007 г.).

 • Диплом участника VIII, IX, X «Образование для взрослых: второе высшее и MBA» (2008, 2009)

 • Выставка «Образование и карьера-2009» 3-5 апреля 2009 г. Диплом за профориентационную работу среди молодежи.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень аккредитации: IV

Форма обучения: дневная, заочная, по дистанционным технологиям

Квалификационный уровень: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Военная кафедра:

Общежитие:

Последипломное образование:

Аспирантура, докторантура:

Курсы подготовки к ВНО:

ПАРТНЕРЫ
HRLAW
Erasmus plus
Офіс трансферу знань
Образование в Украине
Все учебные заведения Украины
Міністерство освіти науки молоді та спорту України