Накази про зарахування підписано: МНТУ вітає нових студентів!

25 вересня  президентом МНТУ Бугайом Владиславом Юрійовичем підписано усі накази про зарахування вступників на заочну форму навчання. Позаду складна та напружена вступна кампанія, від сьогоднішнього дня вчорашні абітурієнти стають повноправними студентами своєї майбутньої альма-матер.
Педагогічний колектив МНТУ вітає вас з цією знаковою подією. Сьогодні ви робите перший крок по дорозі, що поведе вас до життєвого успіху та професійної самореалізації. Сьогодні ви  отримуєте ключ до особливих дверей - дверей до справжнього храму знань та дорослого, самостійного і продуктивного життя. На вас чекають студентські...

Ваш шлях у велику науку: МНТУ чекає на нових аспірантів

Прагнете присвятити своє життя науці?
Не уявляєте свого майбутнього без кандидатського, а далі і докторського наукового ступеня?
Диплом магістра чи спеціаліста для вас не фінальна точка, а лише початок шляху?
Поглиблення знань у економічній, менеджерській чи нафтогазовій сфері - ваша мета?
Тоді саме вам ми з радістю повідомляємо - набір у аспірантуру МНТУ триває!
Вже майже 20 років наш університет присвятив створенню оптимальних умов для наукових розвідок та копіткої дослідницької праці у найактуальніших для сучасного світу галузях, підготовці фахових...

Оприлюднення рейтингових списків вступників!

Ви знайшли себе у рейтинговому списку абітурієнтів, рекомендованих приймальною комісію до вступу до МНТУ? Чудово! Лишилося зовсім трохи. До 23 вересня вам потрібно подати до приймальної комісії оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому. Оригінали документів зберігатимуть тут протягом усього строку вашого навчання. Ті хто подавав документи у електронній формі, мають також власноруч підписати у приймальній комісію роздруковану заяву.
А після того, як буде виданий наказ президента...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, та 600 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати коштуватиме 200 гривень.
Для проходження атестації необхідно звернутись...

Вступні іспити та співбесіди

У вересні 2017 року в МНТУ проходитимуть вступні іспити та співбесіди для вступників до університету. Всі випробування проходитимуть у приміщеннях університету за адресою: м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська).
Вступні випробування  розпочинаються 11 вересня. Дата завершення іспитів та співбесід  19 вересня.
З розкладом випробувань для вашої спеціальності ви можете ознайомитись за посиланням.
З усіма питаннями щодо вступних випробувань, співбесід  ви можете звертатись до приймальної комісії за телефонами: (044) 291-50-53; 360-47-07, або електронною поштою: komisiya@istu.edu.ua

Інші спеціальності

Іноземна мова1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступне випробування з іноземної мови є частиною вступного випробування на навчання в магістратурі ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» із спеціальностей071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 122 «Комп'ютерні науки», 185 «Нафтогазова інженерія та технології»,281 «Публічне управління та адміністрування»,292 «Міжнародні економічні відносини»,

Мета програми фахових вступних іспитів з іноземної мови - виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів різних спеціальностей та перевірити професійно орієнтовану комунікативну іншомовну компетенцію на рівні В1 - В2 в межах побутової, країнознавчої та професійної тематики, отриманої в процесі оволодіння іноземною мовою за професійним спрямуванням на освітнього ступеню «Бакалавр».

2. ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВСТУПНИКІВ

Читання:

Вступники повинні:

 • вміти вільно, фонетично правильно читати тексти фахового, загальноекономічного та соціально-політичного, країнознавчого та побутового характеру, що складені або підібрані на основі вивченого лексико-граматичного матеріалу;
 • бути здатними зрозуміти текст за професійно спрямованою тематикою, ідентифікувати головні моменти, виокремити певні факти та аргументи;
 • уміти визначити коло питань, що розглядаються в тексті, та основні положення автора;
 • уміти знайти певну інформацію у довідковій літературі;
 • уміти критично читати тексти із сфери майбутнього фаху, оцінювати точність викладу інформації та її інтерпретацію.

Аудіювання:

Вступники повинні:

 • розуміти зміст і вміти відповісти на питання про загальну та специфічну інформацію стосовно спеціалізації вступників;
 • вести нотатки інформації, що стосується фахових питань;
 • розуміти аудіо- та відеоматеріали з незначною кількістю незнайомої термінології;
 • письмово викласти прослуханий текст фахового характеру.

Уснемовлення / Говоріння:

Вступникиповинні:

 • вмітипереказатиіноземноюмовоюзмістпрочитаногочипрослуханогозагальноекономічного, фаховогочисоціально-політичного тексту, щобазується в основному на вивченому лексико- граматичномуматеріалі;
 • вміти вести бесідучиробитидоповідь на задану тему;
 • вмітиробитиповідомлення за вивченими темами;
 • вміти без підготовкивисловити свою думку з фаховогопитання, представитисвоїаргументи і відповісти на контраргументи;
 • брати участь у дискусіях і обговоренняхфаховихпитань.

Письмовемовлення / Письмо:

Вступникиповинні:

 • вмітиписьмововикластизмістпрочитаногочипрослуханого тексту, складеногочипідібраного на базівивченого лексико-граматичногоматеріалу;
 • вмітиписьмововідповісти на заданіпитання на базівивченого лексико-граматичногоматеріалу;
 • вмітизанотуватипрослухане;
 • вмітинаписати СVчи резюме;
 • вмітинаписатитвірчиесе за вивченою тематикою.

Вимоги до рівнясформованостіграматичноїкомпетентності вступників:

Вступникиповинні:

 • знати і вміти правильно вживативидо-часовіформидієслова, активний та пасивний стан дієслова, основнікатегоріїіменника, прикметника, прислівника, артиклі;
 • модальнідієслова;
 • видиречень;
 • непрямумову та правило узгодженнячасів;
 • неособовіформидієслова;
 • категорії способу.

ЗМІСТ ГРАМАТИКИ

Англійська мова

Морфологія.

Іменник. Іменникивласні і загальні. Обчислювані та не обчислювані. Категорія числа. Категоріявідмінка.

АртикльОзначений та неозначений артикль. Артиклі з географічними і власниминазвами. Артиклііззагальнимиіменниками і числівниками. Артиклі з унікальнимиіменниками. Артиклі з назвамичастиндоби, місяців і пір року, зі словами сніданок, обід, вечеря, школа, лікарня, університет, церква, в'язниця. Артиклі з паралельними структурами. Відсутність артикля. Дієслово.Утворення і основнівипадкивикористаннятеперішнього, минулого та майбутньогочасівгрупиIndefinite, Continuous, Perfect та PerfectContinuous. КонструкціяТhегеіs / Тhегеare. Пасивний стан.Основнімодальнідієсловапорівняльніструктури. ПрислівникСтупеніпорівнянняприслівників. Пряма і непряма мова. Правило узгодженнячасів. Прикметник.Ступеніпорівняння та

Займенник.Особовізайменники: називний і об'єктнийвідмінок. Присвійнізайменники "some", "аnу" та їхніпохідні. Кількіснізайменники«much, many, little, few».

Неособовідієслівніформи.Інфінітив. Герундій. Дієприкметниктеперішнього і минулого часу.Їхніфункції в реченні. Конструкції з інфінітивом, герундієм та дієприкметником.

Категорії способу.Наказовийспосіб. Умовнийспосіб.

Синтаксис.

Простеречення. Порядок слів. Типиречень, типизапитань. Структурні і семантичнівидипростогоречення. Інверсія. Головні члени речення. Узгодженняприсудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх 5 типи. Складніречення.Типискладнихречень. Типискладносурядних та складнопідряднихречень.

Німецька мова

Морфологія.

Іменник Рід, число, відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. Артикль Вживанняозначеного артикля. Вживаннянеозначеного артикля. Вживаннянульового артикля.

Дієслово Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Prasens, Perfekt, Imperfekt, Futurum. Вживання Prasens у значенні теперішнього і майбутнього часу. Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді. Утворення форм пасивного стану в Prasens, Perfekt, Imperfekt. Інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітиву з часткою zu. PartizipI, PartizipIIу ролі означення.

Прикметник Вживання короткої і повноїформиприкметників. Утворення, відмінювання і вживанняступенівпорівнянняприкметників у різнихвідмінках.

ПрислівникВживанняприслівників у різних ступенях порівняння. ЗайменникВживанняособовихзайменників у називному, давальному і знахідномувідмінках.Відмінювання і вживаннявказівнихзайменниківjener, dieser, присвійнихзайменників, займе-нниківwer і was.

ПрийменникВживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, von, zu; родового відмінка: wahrend; знахідного відмінка: fur, durch, ohne, um, gegen. СинтаксисВживаннястверджувальнихречень, заперечнихречень з nicht і kein, наказових (спонукальних), запитальнихреченьіззапитальними словами та без них. Вживанняречень з присудком, вираженимзв'язкою з іменникомчиприкметником у короткійформі (складнийіменнийприсудок), з простим дієслівнимприсудком, з простим присудком, вираженимдієсловами з відокремлюванимпрефіксом у простих і складнихчасових формах. Вживанняреченьізскладнимдієслівнимприсудком, виражениммодальнимдієсловом з інфінітивомабодієсловом з інфінітивом з zu. Вживанняскладнопідряднихречень з підряднимдодатковимізсполучникомdass, з підрядним часу ізсполучникaмиwenn, alsчиnachdem, з підрядним причини ізсполучникамиweil, da. Вживанняскладносуряднихреченьізсполучникамиund, aber, denn, deshalb.

Французька мова.

Морфологія

Іменник Іменникивласні і загальні. Рідіменників. Категорія числа, множинапростих та складнихіменників.

АртикльОзначений та неозначений артикль. Частковий артикль. Артиклі з географічними і власниминазвами. Артиклііззагальнимиіменниками і числівниками. Артиклі з назвамичастиндоби, місяців і пір року, місяців та днівтижня. Відсутність артикля.

Прийменникde.

ДієсловоОсобовіформидієслова. Способидієслова: дійсний, наказовий, умовний. Утворення та вживаннядієслівнихчасівгрупIndicatif, Subjonctif, Conditionnel. Пасивний стан. Наказовийспосіб. Пряма і непряма мова. Узгодженнячасів. Неособовіформидієслова: Participepresent, passe, part. pas. compose, Adj. verbal, Gerondif, їхутворення та функції в реченні.

Прикметник Ступені порівняння прикметників. Особливі форми ступенів порівняння. Місце та функції прикметників.

Прислівник Ступені порівняння прислівників. Місце прислівників. Займенник Особові, вказівні, присвійні, неозначені, відносні, питальні займенники.

Синтаксис Простеречення Порядок слів. Типиречень, типизапитань. Структурні і семантичнівидипростогоречення. Інверсія. Головні члени речення. Узгодженняприсудка з підметом. Другорядні члени речення. Їхтипи. СкладніреченняТипискладнихречень. Типискладносурядних та складнопідряднихречень.

Вступне випробування з іноземної мови  передбачає перевірку і оцінку сформованості у студентів мовної, комунікативної та країно­знавчої компетентності.

Комунікативна компетентність містить в собі ряд складових, володіння якими повинні продемонструвати студенти під час складання  вступного випробування, а саме:

 • лінгвістичну компетентність, що включає знання про систему і структуру мови і правил її функціонування в процесі комунікації на іноземній мові, здатність використовувати формальні засоби та оперувати правилами, за допомогою яких мовні одиниці вибудовуються в осмисленні висловлювання;
 • дискурсивну компетентність, до якої входить здатність до спілкування у параметрах текстової діяльності, здатність планувати власну мовну поведінку, розуміти і передавати інформацію в зв'язних, логічних висловлюваннях, будувати й організовувати висловлювання відповідно до мети спілкування;
 • соціолінгвістичну компетентність, яка виявляється у здатності здійснювати різні види мовленнєвої діяльності і вибирати лінгвістичні засоби відповідно до сфери спілкування;
 • соціокультурну компетентність, до якої входять уміння оперувати знаннями про національно-культурні особливості англомовних/франкомовних/німецькомовних країн та уміння будувати свою мовну поведінку з урахуванням цих особливостей і норм.

На вступному випробуванні абітурієнти повинні продемонструвати вільне володіння іноземною мовою в усній та письмовій формах на базі лексичного запасу в обсязі програмних вимог для вживання в продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності.

3. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

За структурою вступне випробування з іноземної мови складається з трьох завдань, які входять до кожного з білетів.

Перше завдання:

Виконати лексико-граматичний тест (15 речень). Обрати вірну відповідь з двох або декількох запропонованих варіантів.

Завдання оцінюється максимально в 30 балів, тобто по 2 бали за кожну вірну відповідь тесту.

Друге завдання:

Зробити письмовий переклад фахового тексту з іноземної мови на українську обсягом близько 1300 друкованих знаків. Критеріями контролю є адекватна передача змісту тексту та стилістична, лексико-граматична, орфографічна правильність.

Завдання оцінюється максимально в 40 балів.

Третє завдання:

Дати письмову розгорнуту відповідь (коментар) на задану фахову проблематику.

При перевірці та оцінюванні цього завдання до уваги беруться:

 • відповідність темі висловлювання;
 • логічна послідовність;
 • лексико-граматична насиченість;
 • мовна коректність;
 • обсяг висловлювання.

Завдання оцінюється максимально в 30 балів.

Тематика третього екзаменаційного завдання

Англійська мова

Для спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

 1. Oil. Location. Extraction. Production.
 2. Oil. The history of exploration and research.
 3. Problems of oil pollution.
 4. Storage and transportation of oil and gas. The purpose of oil product tankers.
 5. Development of offshore oil reserves.
 6. Shale oil and gas.
 7. Natural gas. Chemical composition.
 8. Storage of natural gas. Facilities for transportation of natural gas.
 9. Liquefied natural gas.
 10. Hydrocarbons.
 11. Plumbing.
 12. Field devices and field instrumentation.
 13. Pipeline accidents.
 14. Material for industrial process of piping.
 15. Associatedgas.
 16. Crude oil tankers.
 17. Petroleum Geology.
 18. Seismic Methods.
 19. Drilling Engineering.
 20. Reservoir Engineering.

Для спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

 1. Everyday uses of computers.
 2. A typical PC.
 3. Types of computer systems.
 4. Input devices: type, click and talk.
 5. Input devices: the eyes of your PC.
 6. Output devices: printers.
 7. Output devices: display screens.
 8. Processing.
 9. Disks and drives.
 10. Output devices: display screens.
 11. Keyboardandmouse.
 12. Graphical User Interface.
 13. Spreadsheets and databases.
 14. Graphics and design.
 15. A multimedia system.
 16. Sound and music.
 17. Programming.
 18. Computers and work.
 19. ICTsystems.
 20. Webdesign.

Для спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. The UK economy (Germany, France).
 2. The US economy (Austria, Belgium).
 3. The United Kingdom (Germany, France) in the global economy.
 4. The United States (Austria, Belgium) in the global economy.
 5. Economics of Ukraine.
 6. Ukraine in the global economy.
 7. Economic problems of the European Union.
 8. The banking and financial system of the United Kingdom (Germany, France).
 9. The banking and financial system of the United States (Austria, Belgium).
 10. The banking and financial system of Ukraine.
 11. Commodity Exchange.
 12. Stock Exchange.
 13. Exchange rate.
 14. The concept of marketing.
 15. Marketing management and strategic planning.
 16. Product. The life cycle of a product.
 17. The introduction of a new product.
 18. Price.
 19. Channels of distribution.
 20. The concept of accounting and business analysis.
 21. Financial Statements and business deals.
 22. Budgeting.
 23. Audit.
 24. Insurance.

Для спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

 1. The Profession of a Manager.
 2. Business Research and Research Ethics.
 3. PeculiaritiesofBusinessCommunication.
 4. InformationTechnologiesinManagement.
 5. Head-hunting and Job Hunting.
 6. Famous Ukrainian Names in Economics and Management.
 7. Management: a science or an art?
 8. Planningandorganizing.
 9. Organisation culture.
 10. Directing and controlling.
 11. Business organization and marketing.
 12. Financial and risk management
 13. Human resource management.
 14. E-commerce management.
 15. Customer service management.
 16. Levels of strategic management.
 17. General competitive strategies.
 18. Strategic management.
 19. Crisis management.
 20. Management style.

Німецька мова

Для спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

 1. Die Olverschmutzung
 2. Die Erdgas: ZusammensetzungundVerarbeitung
 3. Die Kohlenwasserstoffe
 4. Die Erdolgeologie
 5. Der Erdoltanker

Для спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

 1. Die InteraktiveSysteme
 2. Die ArtenvonComputersystemen
 3. DieVerarbeitung
 4. DasGrafikdesign
 5. Die Multimediasysteme

Для спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. Die WirtschaftlicheUngleichgewichte in der EU
 2. Das Marketingkonzept
 3. DerProduktlebenszyklus
 4. DieEinfuhrung von neuen Produkten
 5. DerPreis

Для спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

 1. DiePlanungunddie Organisation
 2. Die Leitung und die Kontrolle
 3. Finanz- undRisikomanagement
 4. Notfall- undKrisenmanagement
 5. Der Fuh­rungs­stil

Французька мова

Для спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

 1. Les carburants et la pollution atmospherique
 2. Les effetsdelapollutionparleshydrocarbures
 3. Legaznaturel: origine et composition
 4. Le gaznaturelliquefie
 5. Lepetrole. Conditionsgeologiquesetgeographiques

Для спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

 1. L'informatiquedans la vie quotidienne
 2. Les typesdesystemesinformatiques
 3. L'interfaceutilisateur
 4. Lesystememultimedia
 5. Creation de site internet et referencement

Для спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. L'Economiedel'Unioneuropeenne
 2. L' Economie de l'Ukraine
 3. L'entreprise: classifications etstructures
 4. Les typesderevenus
 5. Lagestionbudgetaire

Для спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

 1. Le Gestionnaire administratif
 2. La planification etl'organisation
 3. La gestion des risquesfinanciers
 4. Lesniveauxdemanagement
 5. Lesstylesdegestion

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Завдання, які виносяться на вступне випробування оцінюються за 100-бальною шкалою Після чого оцінка підлягає переведенню за двохсотбальною шкалою згідно  до Правил прийому до МНТУ у 2017 році.

Високийрівеньнавчальнихдосягнень (191-200 балів)

Вільне та оперативне  володіння опанованим лексико-граматичним матеріалом. Не більше однієї помилки при виконанні лексико-граматичного тесту.

Адекватний граматично вірний письмовий переклад фахового тексту з іноземної мови на українську. Чіткість, логічність та послідовне викладення зміс­ту тексту. дотримання  необхідних міжфразових зв'я­з­­ків, володіння фаховою термінологією на високому рівні.

Повністю,послідовно та грамотно дано письмову розгорнуту відповідь (коментар) на задану фахову проблематику. Вступник вільноволодієспеціальноютермінологією, аргументує свою точку зору, наводить оригінальні приклади. Допускаються 1-2 помилки лек­сичного, граматичного та стилістичного характеру.

Достатній рівень навчальних досягнень (162-190 балів)

Достатньо вільне володіння опанованим лексико-граматичним матеріалом. В лексико-граматичному тесті допущено не більше 3-ьох помилок.

Повністю виконаний, граматично вірний письмовий переклад фахового тексту з іноземної мови на українську. Переважно чітке, логічне та послідовне викладення зміс­ту тексту, дотримання необхідних міжфразових зв'я­з­­ків, достатнє володіння фаховою термінологією, можливі неточності при перекладі.

Достатньо повно,послідовно та грамотно дано письмову розгорнуту відповідь (коментар) на задану фахову проблематику. Вступник достатньо вільноволодієспеціальноютермінологією, достатньо аргументує свою точку зору, наводить оригінальні приклади. Допускаються 3-4 помилки лек­сичного, граматичного та стилістичного характеру.

Середній рівень навчальних досягнень (124-161 балів)

Недостатнє володіння лексико-граматичним матеріалом. В лексико-граматичному тесті допущено 5-6 помилок.

Неповністю виконаний, недостатньо граматично вірний письмовий переклад фахового тексту з іноземної мови на українську. Недостатнє володіння відповідним термінологічним апаратом, допущені помилки змістовного характеру.

Недостатньо повно,непослідовно дано письмову розгорнуту відповідь (коментар) на задану фахову проблематику із граматичними помилками. Вступнику бракує спеціальноїтермінології, аргументів своєї точки зору, він не наводить оригінальні приклади. Допускаються 5-6 лексико-граматичних та стилістичних помилок.

Початковий рівень навчальних досягнень (100-123 бали)

Відсутнє вільне та оперативневолодінняопанованим лексико-граматичнимматеріалом. В лексико-граматичному тесті має місце 50% помилок.

Допущено грубіпомилки при виконанні письмового перекладу фахового тексту з іноземної мови на українську. Наявні численні помилки лек­сичного, граматичного, та стилістичного характеру. Переклад характеризується неадекватністю.

Не дано письмову розгорнуту відповідь (коментар) на задану фахову проблематику. Вступник не володіє спеціальноютермінологією, не наводить аргументів на підтримку своєї точки зору.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Басова Н.В. Немецкий для экономистов. Учебноепособие / Н.В. Басова, Т.Ф.Гайвоненко. - Изд-во: Феникс, 2009. - 384 с.
 2. БородулiнаН. Ю. Lefrancaisprofessionnel: economieetdroit /Н.Ю.Бородулiна, Е.А.Гуляєва. - ТГТУ, 2007. - 75 с.
 3. Голицинский Ю. Грамматика. Сборникупражнений / Ю.Голицинский. - СПб.: КАРО,2011. - 576 с.
 4. КвасоваЛ.В., Подвальный С.Л., Сафонова О.Е. Professional English forComputing, КноРус, 2010.
 5. Колечко О. Д.Французькамова: Підруч. для студентів-економістів /. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За заг. ред. О. Д. Колечко. - К.: КНЕУ, 2002. - 334 с.
 6. Мукан Н.В. Англійська мова для менеджерів / Н.В.Мукан, М.В.Гаврилюк, Н.М.Ільчишин. - Львів: Вид-воНаціональногоуніверситетуЛьвівськаполітехніка, 2007. - 320 с.
 7. Попова И.Н.Французский язык. Учебник20-е изд., перераб. и дополн.  / И.Н.Попова, Ж.А.Казакова, Г.М. Ковальчук. - М.:Нестор Академик Паблишер, 2004. - 576 с.
 8. Семенова Е. Учебник немецкого языка для технических университетов и вузов / Е.Семенова, Н.Богданова. - М. : Изд-во МВТУ имБаумана, 2009. - 448 с.
 9. ХанкеК. Немецкийязыкдляинженеров / Fachdeutsch fur Ingenieure / К.Ханке, Е.Семенова. - М. : МВТУ им. Баумана, 2010. -  320 с.
 10. Шпак В. К. Англійськамова для економістів і бізнесменів./ В. К. Шпак. - М.: Вища школа, 2006. - 223 с.
 11. Aufderstra?e H. ThemenactuellKursbuch 3 / H.Aufderstra?e, H.Bock, M.Gerdes, J.Muller, H.Muller. - Hueber, 2009. - 165 p.
 12. Capucho F. Rond-Point. B2 / F. Capucho, M. Deneyer, J. Labascoule. - Paris : Diffusion FLE, 2009. - 153 р.
 13. Colin P.H. Dictionary of Economics / P.H.Colin. -  London : A&C Black, 2003. - 225 p.
 14. Cotton D. Market Leader. Advanced Business English. Course Book / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - Longman, 2000. - 144p.
 15. Cotton D. Market Leader. Advanced Business English. Practice file / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - Longman Pearson, 2003. - 121p.
 16. EsterasS.R  Professional English in use: Computers and Internet / S.R. Esteras., E.M. Fabre. -  Cambridge, 2007. - 120 p.
 17. Glendining Eric H.. Oxford English for information technology students / Eric H. Glendining, J.McEvan. - Oxford University Press, 2008. - 224 p.
 18. Levrai P. English for the Energy Industries: Oil, Gas and Petrochemicals: Course Book,2008. -  Garnet Education. - 183 p.
 19. Marks Jon. Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology / Jon Marks. - London: Bloomsbury, 2011. - 81 p.
 20. MurphyR. Englishgrammarinuse / R.Murphy. - Cambridge University Press, 2004. - 374 p.
 21. Raitskaya L. Macmillan guide to Economics / L.Raitskaya, S.Cockraine. - Macmillan, 2004. -  134 p.
 22. Ricca T. English for telecoms and information technology / T. Ricca, M. Duckworth. - Oxford University Press, 2012. - 96 p.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ