Битва розуму: у МНТУ відбудеться гра «Брейн-ринг»

Накопиченні знання ніколи не бувають зайвими, саме вони визначають справжню глибину людського розуму. Та у сучасному інформаційному суспільстві знання, щоб вважатися корисними, конче мають бути реалізовані на практиці. А що може бути кращим, за інтелектуальну гру, котра перевіряє не лише набуті знання, але й уміння користуватись власним розумом для вирішення цікавих нестандартних завдань?
Тому МНТУ запрошує всіх охочих стати свідками інтелектуальної битви у рамках гри «Брейн-ринг»!  20 листопада о 9:45 першокурсники Коледжу МНТУ (групи КЛ-71, КЛ-72, КЛ-73) зійдуться у битві розуму і кмітливості. Бажаєте стати свідком захопливого...

Міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Маємо честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», яка відбудеться 15-16 грудня 2017 р. у ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая". Конференція присвячена пам'яті Бугая Юрія Миколайовича (1947-2003), академіка Академії гірничих наук України, члена-кореспондента...

З Днем студента! – Найщиріші вітання від МНТУ

Студентське життя сповнене нових відкриттів, напружених моментів і, звичайно ж, щоденних веселощів. Мабуть, уміння знайти баланс між усіма цими аспектами і є справжньою метою кожного студента.
Статус студента стирає кордони між країнами і знімає мовний бар’єр, на студентів завжди покладаються великі надії, адже саме в них країна бачить своє майбутнє. Бути студентом - важко і весело водночас.
Сьогодні ваш день, шановні студенти. Саме той день, коли у студентського буття залишається лише одна сторона – світла, безтурботна, сповнена тільки радісних моментів. Колектив МНТУ від усього...

На шляху до європейського освітнього простору: представники МНТУ відвідали заходи Міжнародного інформаційного тижня програми Еразмус+ в Україні

Наш університет вже не перший рік веде активну роботу за рядом європейських програм, намагаючись долучитись до важливих для майбутнього України процесів створення відкритого освітнього простору. Серед іншого, МНТУ є учасником програми Європейського Союзу Еразмус+.
Тому представники університету не могли не відвідати Міжнародний інформаційний тиждень програми Еразмус+ в Україні, що проходив у Києві з 6 по 10 листопада цього року. Метою заходів, проведених у рамках Інформаційного тижня...

МНТУ запрошує: новий спецкурс для реабілітологів

Живете своєю професією?
Цікавитесь найактуальнішими тенденціями у медицині і реабілітології?
Бажаєте здобути нові навички і закріпити їх на практиці?
Тоді семінар «Концепція остеопатії в професії реабілітолога» - саме для вас!
МНТУ запрошує на спецкурс для фахівців, який проводитиметься прямо у стінах університету! На вас чекають:
• Лекції і практичні заняття;
• Теорія остеопатії і методики діагностики;
• Філософія лікування і передові техніки масажу...

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванняІ. Зміст програми

Призначення програми - забезпечити проведення фахового випробування при вступі на ІІІ курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ОКР «Бакалавр» галузь знань 0401 "Природничі науки" напрям підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Мета фахового випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Завдання вступного випробування передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр» абітурієнти повинні здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» і володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі природничих дисциплін. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та інтегрує знання з загальної екології.

ІІ. Структура вступного випробування

Вступник отримує для відповіді білет, в якому визначені 4 питання з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

ІІІ. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Екзаменаційна робота в цілому оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200).

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

ІV. Зміст програми

Тема 1. Предмет, методологія та завдання соціально-економічної екології.

Екологія як комплексна наука про навколишнє середовище та взаємозв'язок суспільства з природним середовищем. Визначення та характеристика об'єкту вивчення екології - екологічної системи. Місце і взаємозв'язок екології з іншими навчальними дисциплінами. Наукові і практичні завдання екології, методи дослідження.

Тема 2. Зміст основних понять і законів екології.

Поняття про природне середовище. Структура природного середовища. Ієрархія живих систем: особина, популяція, вид, співтовариство, біом, планетарне співтовариство, поняття про екологічну систему. Функціональна структура екосистем. Поняття про харчові ланцюги та харчові піраміди. Екологічна ніша. Закон Гаузе. Кризовий стан екологічної системи.

Тема 3. Сучасні наукові уявлення про взаємозв'язок суспільства та природи.

Поняття про еколого-економічні системи (ЕЕС): структура, основні властивості, типи. Принципи організації природних систем.

Зміст та співвідношення категорій "географічна оболонка", "біосфера", "ноосфера", "природне середовище", "екологічна система" ,"еколого-економічна система".

Тема 4. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище.

Зростання масштабів виробництва та його вплив на навколишнє середовище. Промисловий комплекс і проблеми раціонального природокористування. Промисловий комплекс і забруднення природного середовища. Екологічні проблеми електроенергетики, металургії, гірничодобувної, хімічної, нафтової та лісохімічної промисловості та промисловості будівельних матеріалів. Особливості впливу агропромислового комплексу на навколишнє середовище. Транспортна система як джерело забруднення навколишнього середовища.

Тема 5. Екологічна криза.

Суть, причини, форми прояву, основні риси сучасної екологічної кризи. Прогнозування розвитку еволюції кризового стану еколого-економічної системи. Основні напрями вирішення екологічних проблем: техніко-технологічних, правове регулювання, економічні механізми регулювання природокористування, екологічна освіта і виховання, міжнародне співробітництво. Сучасна екологічна криза в системі глобальних світових проблем.

Тема 6. Наукові основи раціонального природокористування.

Поняття про природокористування. Напрями, види, мета, принципи, практичні завдання природокористування. Класифікація видів природокористування. Зміст поняття «Раціональне природокористування». Використання економічних методів в регулюванні процесів природокористування.

Тема 7. Економічний механізм регулювання природокористування.

Економічне стимулювання раціонального природокористування. Зміст, структура, принципи, особливості функціонування механізму економічного регулювання природокористування, характеристика окремих його елементів.

Поняття про економічну оцінку природних ресурсів. Мета та завдання ЕОПР. Методологічні підходи до економічної оцінки природних ресурсів: затратний, рентний, змішаний, змішаний з врахуванням затрат майбутнього. Система оцінки природних ресурсів. Форми виплат за природокористування. Збитки від забруднення навколишнього середовища. Фонд охорони природи: джерела накопичення та напрями використання.

Природоохоронні заходи та принципи їх економічного обґрунтування. Показники економічної ефективності природоохоронних затрат. Чистий економічний ефект від впровадження природоохоронних заходів. Економічні показники соціальних збитків від забруднення навколишнього середовища. Соціальна та економічна ефективність безвідходних та маловідходних технологій. Методи управління природокористуванням: правові, економічні, адміністративні. Поняття про державну екологічну експертизу. Екологічне нормування. Контроль за виконанням норм. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів.

Тема 8. Екологічні проблеми використання окремих видів природних ресурсів.

Оцінка забезпеченості України мінеральними ресурсами. Класифікація мінеральних ресурсів і основні напрями їх використання. Суть та особливості економічної оцінки мінерально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсів. Проблеми комплексного та безвідходного використання мінеральних ресурсів.

Оцінка забезпеченості України земельними та ґрунтовими ресурсами, напрями їх господарського використання. Поняття про земельний кадастр. Джерела шкідливого впливу на землю, ґрунти. Природне та штучне відтворення земельних ресурсів. Зміст та принципи економічної оцінки земельних ресурсів.

Забезпеченість України водними ресурсами, використання та охорона водних ресурсів. Зміст економічної оцінки водних ресурсів. Система оцінок водних ресурсів. Плата за водокористування в системі господарського механізму.

Види біологічних ресурсів і напрями їх використання. Оцінка забезпеченості України основними видами біологічних ресурсів. Система оцінок біологічних ресурсів. Проблеми охорони біосфери. Червона книга. Заповідні та природоохоронні території.

Атмосфера: будова, роль і функції в географічній оболонці. Головні джерела та можливі наслідки забруднення атмосфери. Система економічних оцінок повітряного басейну. Економічні витрати від забруднення атмосфери.

Поняття природно-ресурсного потенціалу території. Природно-екологічний потенціал. Регіональна структура природно-ресурсного потенціалу України. Рекреаційні ресурси: поняття, структура, особливості економічного регулювання використання в господарстві.

Тема 9. Регіональні екологічні проблеми України.

Екологічні проблеми в Україні, пов'язані з функціонуванням металургійного, хімічного, паливно-енергетичного та агропромислового комплексів. Екологічні проблеми зони аварії на Чорнобильській АЕС, Полісся, промислового Придніпров'я, Донбасу, Криму, Північного Причорномор'я, Українських Карпат.

Поняття про регіональні еколого-економічні системи. Еколого-економічне районування території: принципи, методи, критерії. Схема вивчення еколого-економічних районів. Еколого-економічні регіони України.

Різноманітність природних систем Землі, їх вплив на історичний та економічний розвиток країн і народів. Особливості вияву екологічних проблем на материках, світовому океані, природних зонах. Екологічні проблеми природокористування в країнах світу. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів Світового океану.

Екологічне регулювання в зарубіжних країнах: основні принципи та підходи. Досвід державного регулювання природокористування в розвинутих країнах світу. Основні напрями міжнародного природоохоронного співробітництва. Міжнародні екологічні організації. Зміст Програми Сталого розвиту в контексті рішень конференції в Ріо-Де-Жанейро.

V. Перелік контрольних запитань.

 1. Дати визначення поняттю екологія та визначити її місце в системі наук.
 2. Пояснити взаємозв'язок суспільства з екологією.
 3. Природа і навколишнє середовище, які між ними спільні і відмінні риси?
 4. Об'єкт вивчення екології та роль у цьому екологічної системи.
 5. Описати суть та значення наукових напрямів пов'язаних із дослідженням в екології.
 6. Описати методи досліджень в екології.
 7. Описати структуру природного середовища та пояснити зв'язок поміж його елементами.
 8. Визначити суть екологічної системи та її роль.
 9. Описати типи ланцюгів живлення та їх місце в харчовій піраміді.
 10. Концепція екологічної ніші та її суть.
 11. Описати процес динаміки в екологічній ніші.
 12. Принцип конкурентного витіснення Гаузе (формулювання та значення).
 13. Описати етапи кризового стану екосистеми та методи його запобігання.
 14. Поняття та структура еколого-економічної системи.
 15. Описати типи еколого-економічних систем (ЕЕС)
 16. Визначити принципи самоорганізації природних систем.
 17. Дати визначення терміну «біосфера» та визначити її роль та взаємозв'язки.
 18. Роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери.
 19. Теорія ноосфери (суть та роль у становленні сучасної екології).
 20. Пояснити зв'язок між екологічною системою та еколого-економічною системою.
 21. Етапи розвитку промисловості та її вплив на довкілля.
 22. Антропогенний вплив на тваринний і рослинний світ.
 23. Описати структуру промислового комплексу.
 24. Визначити роль раціонального природокористування у формуванні промислового комплексу.
 25. Електроенергетика, описати особливості організації галузі з урахуванням раціоналізації природокористування.
 26. Металургійний комплекс, визначити його структуру та вплив технологічних процесів на довкілля.
 27. Вплив гірничодобувної промисловості та довкілля.
 28. Визначити суть раціонального видобування корисних копалин.
 29. Визначити вплив хімічної промисловості на довкілля.
 30. Описати екологічні катастрофи пов'язані із функціонування нафтової галузі.
 31. Вплив на довкілля лісохімічного виробництва.
 32. Вплив промисловості будівельних матеріалів.
 33. Описати особливості агропромислового комплексу.
 34. Описати проблеми транспортної галузі.
 35. Визначити сутність сучасної екологічної кризи.
 36. Основні закони та нормативні акти, які регулюють правовідносини в галузі екології.
 37. Яким чином проявляється міжнародне співробітництво для вирішення екологічних проблем сучасності.
 38. Дати визначення природокористування.
 39. Описати класифікацію видів природокористування з урахуванням їх впливу на довкілля.
 40. Описати суть економічної оцінки природних ресурсів.
 41. Опишіть систему координації оцінки природних ресурсів. Які органи управління проводять ЕОПР?
 42. Описати суть впровадження у виробництво маловідходних та безвідходних технологій.
 43. Охарактеризувати проблеми безвідходного або маловідходного використання мінеральних ресурсів.
 44. Земельні та ґрунтові ресурси України (проблема забруднення та раціоналізація використання).
 45. Опишіть суть земельного кадастру України та його роль у користуванні земельними ресурсами.
 46. Водні ресурси України (описати проблеми використання та забруднення)
 47. Суть біологічних ресурсів та методи регулювання їх використання.
 48. Червона книга України (визначити значення у системі природокористування)
 49. Охарактеризувати основні забруднення атмосферного повітря та визначити їх вплив на біосферу.
 50. Дати визначення природно-ресурсного потенціалу як важливого фактору розміщення продуктивних сил.
 51. Рекреаційні ресурси та їх роль у формуванні економіки регіону.
 52. Опишіть особливості регіональних екологічних проблем України.
 53. Охарактризувати аварію на ЧАЕС та її наслідки.
 54. Дати визначення світової екологічної кризи та визначити її суть.
 55. Міжнародні екологічні організації та їх роль у вирішенні світової екологічної кризи.

VI. Список рекомендованої літератури

Основна:

 1. Андрейцев А. К. Основи екології: Підручник /  Андрейцев А.К. - К.: Вища шк., 2001. - 358 с.
 2. Білявський Г.О. Основи екології. Навчальний посібник / Білявський Г.О. - К.: Либідь, 2006. - 408 c.
 3. Білявський Г.О.,  Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи  екології: навчальний посібник / Г.О. Білявський.- К.: Либідь, 2006. - 408 c.
 4. Бойчук Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - Суми : Університетська книга, 2003. - 284 с.
 5. Долгілевич М.Й., Вінічук М.М. Загальна екологія. Навчальний посібник. ЖІТІ, Житомир. - 2000. - 158 с.
 6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. С. Джигирей. - 5-тевид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 7. Залеський І. І. Екологія людини [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / І. І. Залеський, М. О. Клименко. - К. : Академія, 2005. - 288 с.
 8. Запольський А. К. Основи екології [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / А. К. Запольський, А. І. Салюк. -3-тєвид., стер. - К.: Вища школа, 2005. - 382 с.
 9. Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. - К. : Академія, 2006. - 368 с.
 10. Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи [Текст] :словник-довідник /М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. - К. : Знання, 2007. - 642 с.
 11. Ошейко В.О., Панасюк І. В., Клапцов Ю.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін "Екологія" та "Основи екології" для підготовки фахівців з вищою освітою . - К.: КНУТД , 2008. - 21 с.
 12. Ошейко В.О., Панасюк І.В. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичнихробіт з дисциплін "Екологія" та "Основи екології" для підготовки фахівців з вищою освітою - К.: КНУТД,  2007. Ч 1 : Визначення екологічного стану атмосферного повітря : - 31 с.
 13. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. - К. : ЦУЛ, 2006. - 394 с.

Додаткова:

 1. Білявський Г.О.,  Бутиченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посіб. ? К.: Лібра. 2006. ? 368 с.
 2. Гаман П. Державне управління системою фінансування екологічної діяльності // Вісник Української академії державного управління .- 2004 .- № 3 .- С.275- 279.
 3. Кучерявий В. П. Екологія [Текст] : підручник / В. П. Кучерявий. - Львів: Світ, 2001. - 500 с.
 4. Від практики реалізації природоохоронних заходів до екологічної політики в Україні: шляхи і проблеми / В. Г. Потапенко, А. Б. Качинський [та ін.]; за ред. Ю. М. Скалецького, В.Г. Потапенко. - К.: НІСД, 2011. - 31 с.
 5. Тарасова В. В. Оцінка впливу екологічного стану довкілля на здоров'я населення / В. В. Тарасова / Агросвіт. - 2013. - №13. - С. 3-6.
 6. Оскольський В. В. Екологічно чисте виробництво: економічні та організаційні аспекти управління якістю продукції / В. В. Оскольський // Економіка України. - 2013. - №11. - С. 4-12.
 7. Фролова А. В. Екологічна політика держави та її правове забезпечення / А. В. Фролова // Агросвіт. - 2013. - №11. - С. 54-60.
 8. Якушенко Л. М. Щодо напрямків підвищення ефективності виконання загальнодержавних програм у природоохоронній сфері. Інформаційно-аналітична довідка / Л. М. Якушенко, Л. Д. Яценко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.niss.gov.ua/article/537/

VIІ. Критерії оцінювання знань

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість вступного випробування - 2 години (120 хвилин).

Білети складаються з 4 завдань:

Перше та друге завдання білету оцінюються у 20 балів кожне.

Третє та четверте завдання оцінюються у 30 балів кожне.

Сумарна максимальна кількість балів - 200.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Затверджено та схвалено на засіданні

кафедри екології

протокол №7 від «02»березня 2017 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ