Ваш шлях у велику науку: МНТУ чекає на нових аспірантів

Прагнете присвятити своє життя науці?
Не уявляєте свого майбутнього без кандидатського, а далі і докторського наукового ступеня?
Диплом магістра чи спеціаліста для вас не фінальна точка, а лише початок шляху?
Поглиблення знань у економічній, менеджерській чи нафтогазовій сфері - ваша мета?
Тоді саме вам ми з радістю повідомляємо - набір у аспірантуру МНТУ триває!
Вже майже 20 років наш університет присвятив створенню оптимальних умов для наукових розвідок та копіткої дослідницької праці у найактуальніших для сучасного світу галузях, підготовці фахових...

Оприлюднення рейтингових списків вступників!

Ви знайшли себе у рейтинговому списку абітурієнтів, рекомендованих приймальною комісію до вступу до МНТУ? Чудово! Лишилося зовсім трохи. До 23 вересня вам потрібно подати до приймальної комісії оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому. Оригінали документів зберігатимуть тут протягом усього строку вашого навчання. Ті хто подавав документи у електронній формі, мають також власноруч підписати у приймальній комісію роздруковану заяву.
А після того, як буде виданий наказ президента...

Атестація з української мови для держслужбовців в МНТУ – за найнижчими цінами

Пройти атестацію з української мови, що є обов'язковою умовою роботи на державній службі, можна на базі МНТУ. Атестація передбачає усну та письмову частини і проводиться як у індивідуальному порядку, так і на загальних сесіях.
Раді повідомити, що проходження атестації у МНТУ коштуватиме учасникам найдешевше в Україні - 300 гривень, та 600 гривень, якщо атестацію необхідно пройти у індивідуальному порядку. Видача дублікату атестаційного посвідчення у разі його втрати коштуватиме 200 гривень.
Для проходження атестації необхідно звернутись...

Вступні іспити та співбесіди

У вересні 2017 року в МНТУ проходитимуть вступні іспити та співбесіди для вступників до університету. Всі випробування проходитимуть у приміщеннях університету за адресою: м. Київ, провулок Магнітогорський 3 (метро Чернігівська).
Вступні випробування  розпочинаються 11 вересня. Дата завершення іспитів та співбесід  19 вересня.
З розкладом випробувань для вашої спеціальності ви можете ознайомитись за посиланням.
З усіма питаннями щодо вступних випробувань, співбесід  ви можете звертатись до приймальної комісії за телефонами: (044) 291-50-53; 360-47-07, або електронною поштою: komisiya@istu.edu.ua

Курси підготовки до ЗНО

В МНТУ проводиться набір  на підготовче відділення, наповнення груп проводиться упродовж навчального року.
На жаль, розрив між вищою і середньою школою і досі буває значущим. Тому для успішного вступу до ВНЗ часто доводиться підтягувати знання. Навчання на підготовчих курсах не лише покращить знання, необхідні для успішного складання ЗНО, але й полегшить початок навчання, а також допоможе легше засвоїти програму вищої школи.
МНТУ продовжує набір слухачів на підготовче відділення, де абітурієнти зможуть  отримати базовий рівень знань, умінь та навичок, необхідних для вступу і успішного засвоєння програми молодших курсів...

Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванняІ. Зміст програми

Призначення програми - забезпечити проведення фахового випробування при вступі на ІІ курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня «Бакалавр» за умови вступу на  спеціальність 101 Екологія.

Мета фахового випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця кваліфікації бакалавр екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Завдання вступного випробування передбачають перевірку і оцінку знань та вмінь абітурієнта.

Вимоги до здібностей і підготовки абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки фахівців за ступенем «Бакалавр» абітурієнти повинні здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» і володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі природничих дисциплін. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку питань, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та інтегрує знання з загальної екології.

ІІ. Структура вступного випробування

Вступник отримує для відповіді білет, в якому визначені 4 питання з наведеного в програмі переліку.

Вступне випробування проводиться в письмовій формі, тривалість якого не повинна перевищувати 2 години.

Вступне випробування у формі письмового екзамену проводять не менше трьох членів комісії.

По закінченню вступного випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей абітурієнтів, заповнюють екзаменаційну відомість та підписують її.

Інформація про результати вступного випробування оголошується вступникові у день його проведення.

ІІІ. Вимоги до відповіді абітурієнта

У процесі складання вступного випробування абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і вмінь.

Екзаменаційна робота в цілому оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200).

Максимально абітурієнт може набрати за правильне виконання всього завдання 100 балів, що відповідає 200 балам за шкалою (від 100 до 200).

ІV. Зміст програми

Тема 1. Предмет, методологія та завдання сучасної  екологічної  науки.

Класична (загальна) екологія та новітня (неоекологія): предмет, методи, завдання, об'єкти дослідження. Галузі і підрозділи екології. Визначен­ня та характеристика об'єкту вивчення екології - екологічної системи. Місце і взаємозв'язок екології з іншими навчальними дисциплінами. Наукові і практичні завдання екології, методи дослідження.

Тема 2. Зміст основних понять і законів екології.

Основні поняття екології (природне середовище, біомаса, екосистема, біом, екологічна реальність, популяція). Екологічні явища, стани та процеси. Основні екологічні закони, правила і принципи. Функціональна структура екосистем. Принцип екологічної толерантності. Екологічна валентність виду та біоіндикація. Екологічна ніша. Концепція екології популяцій. Структура популяції. Динаміка популяцій. Продуктивність і енергетика популяції. Харчові ланцюги, харчові мережі і трофічні рівні. Біоценотична структура угруповань.

Тема 3. Біосфера та її складові. Поняття ноосфери та вчення В.І.Вернадського.

Еволюція та становлення біосфери. Структура біосфери. Сучасні підходи до ідеї ноосфери та вчення В.І. Вернадського. Геохімічні колообіги в біосфері. Геохімічне середовище і геохімія живих організмів. Характеристика глобальних неоекологічних проблем: зміни клімату та парниковий ефект, кислотні дощі, утворення озонових «дір», демографічний вибух, забруднення Світового океану, погіршення якості води великих та малих річок, зменшення біопродуктивності водойм, виснаження запасів не відновлювальних ресурсів. Забруднення, ерозія, засолення, деградація ґрунтів та погіршення їх якості, збереження лісів та ін.

Тема 4. Антропогенний вплив на навколишнє середовище.

Джерела і характер техногенно-антропогенних впливів на навколишнє середовище. Система державних стандартів по охороні природи, їх структура і склад. Галузева нормативно-технічна документація по охороні навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів.

Тема 5. Нормування в галузі охорони навколишнього середовища.

Екологічні критерії нормування забруднюючих речовин у довкіллі. Принципи нормування забруднюючих речовин в атмосфері. Роздільне нормування хімічних сполук в повітрі та облік ефекту сумації забруднюючих речовин. Нормування забруднюючих речовин у водних об'єктах. Загальні вимоги до складу і властивостей води. Нормування забруднюючих речовин в грунті, використання санітарних показників грунту. Нормування забруднюючих речовин у харчових продуктах. ГДК забруднюючих речовин у продуктах харчування. Показники і нормативи питомого антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Методи екологічного нормування антропогенних забруднень.

Тема 6. Наукові основи моніторингу довкілля.

Визначення та призначення моніторингу. Роль моніторингу в екологічних дослідженнях. Види, типи та рівні моніторингу довкілля. Сучасна організація національної та міжнародної мережі моніторингу довкілля. Методи спостереження стану довкілля. Способи збору, збереження та передачі даних моніторингу. Методи обробки, оцінки та аналізу стану довкілля за даними спостережень. Основні підходи до моделювання та прогнозування змін стану довкілля. Способи використання системи моніторингу для прийняття науково обґрунтованих рішень.

Тема 7. Економічний механізм регулювання природокористування.

Економічне стимулювання раціонального природокористування. Зміст, структура, принципи, особливості функціонування механізму економічного регулювання природокористування, характеристика окремих його елементів.

Поняття про економічну оцінку природних ресурсів. Мета та завдання ЕОПР. Методологічні підходи до економічної оцінки природних ресурсів: затратний, рентний, змішаний, змішаний з врахуванням затрат майбутнього. Система оцінки природних ресурсів. Форми виплат за природокористування. Збитки від забруднення навколишнього середовища.

Природоохоронні заходи та принципи їх економічного обґрунтування. Показники економічної ефективності природо­охоронних затрат. Чистий економічний ефект від впровадження природоохоронних заходів. Економічні показники соціальних збитків від забруднення навколишнього середовища. Соціальна та економічна ефективність безвідходних та маловідходних технологій. Методи управління природокористуванням: правові, економічні, адміністративні.

Тема 8. Техногенне забруднення довкілля.

Техногенно-екологічна безпека України. Класифікація технологічних забруднень біосфери. Техногенні небезпечні явища і процеси. Методи визначення якості та обсягу забруднень. Екологічне нормування антропогенних забруднень. Джерела забруднення довкілля. Раціональне використання природних ресурсів. Шляхи екологізації виробництва. Безвідходні технології. Вплив обробітку ґрунту на довкілля.

Тема 9. Регіональні екологічні проблеми України.

Екологічні проблеми в Україні, пов'язані з функціонуванням металургійного, хімічного, паливно-енергетичного та агропромислового комплексів. Екологічні проблеми зони аварії на Чорнобильській АЕС, Полісся, промислового Придніпров'я, Донбасу, Криму, Північного Причорномор'я, Українських Карпат.

Тема 10. Екологія людини.

Фізична цілісність людини. Вплив фізичних параметрів землі на людський організм. Закономірності впливу факторів природного середовища на живі організми. Біохімія людського організму. Екотрофологія та раціональне харчування людини. Шкідливі фактори навколишнього середовища та їх вплив на людину. Адаптація людини до стресогенних чинників довкілля. Медико-екологічна характеристика здоров'я людини. Оцінка та самооцінка рівня фізичного стану індивіда. Сучасна демографічна ситуація та стан здоров'я населення України та світу.

Тема 11. Екологічна безпека.

Зонування та оцінка стану навколишнього середовища. Екологічна безпека літосфери. Екологічна безпека гідросфери. Екологічна безпека атмосфери. Моделі деградації та виснаження ресурсів ізольованих екосистем. Токсини, екотоксиканти, ксенобіотики у довкіллі: джерела надходження та мішені ураження, шляхи забезпечення екологічної безпеки. Стан екологічної безпеки України. Інтегральні оцінки загроз екологічній безпеці регіонів України. Управління державною системою екологічної безпеки України. Радіаційна та ядерна безпека України. Пріоритети державної політики щодо  нейтралізації загроз екологічній безпеці України. Класифікація ризиків. Методи оцінювання природного ризику. Методи аналізу та оцінювання техногенного ризику. Методи оцінювання екологічного ризику. Аналіз ризику стану екологічної безпеки України. Оцінка ризику впливу хімічних сполук на здоров'я населення. Терористичні ризики.

V. Перелік контрольних запитань.

 1. Дати визначення поняттю «Екологія» та порівняти новітню та класичну екологію.
 2. Визначити місце екології в системі наук.
 3. Описати місце екології в системі інших наук.
 4. Пояснити взаємозв'язок суспільства з екологією.
 5. Природа і навколишнє середовище, які між ними спільні і відмінні риси?
 6. Що є об'єктом вивчення екології та роль у цьому екологічної системи.
 7. Пояснити значення екології в системі природничих наук.
 8. Описати суть та значення наукових напрямів, пов'язаних із дослідженням в екології.
 9. Описати методи досліджень в екології.
 10. Місце лабораторних методів досліджень в практичній екології.
 11. Дайте визначення основним поняттям в екології.
 12. Визначте принципи екології та основні екологічні закони.
 13. У чому полягає суть принципу екологічної толерантності.
 14. У чому суть екологічної валентності виду та її роль у визначенні  толерантності виду?
 15. Біоіндикація (поняття та роль в екології).
 16. Опишіть суть концепції екології популяцій.
 17. Опишіть структуру популяції.
 18. У чому полягає суть динамічних процесів в популяціях.
 19. Продуктивність та енергетика популяційних процесів.
 20. Дайте визначення харчового ланцюга (наведіть приклад).
 21. Харчові мережі та трофічні рівні.
 22. Біоценотична структура угруповань.
 23. Етапи еволюції біосфери.
 24. Опишіть структуру біосфери.
 25. В.І. Вернадський та його роль у становленні екології.
 26. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу.
 27. Опишіть основні геохімічні колообіги в біосфері.
 28. Геохімічне середовище існування живих організмів.
 29. Основні неоекологічні проблеми сучасності.
 30. Парниковий ефект. Процес утворення та вплив на зміну клімату.
 31. Проблема утворення озонових дір.
 32. Кислотні дощі та їх вплив на стан навколишнього природного середовища.
 33. Забруднення Світового Океану та забруднення поверхневих вод.
 34. Зниження біопродуктивності водойм та виснаження їх запасів.
 35. Забруднення ґрунтів ерозія та засолення.
 36. Що таке деградація ґрунтів та її вплив на погіршення їх якості.
 37. Визначити та описати заходи щодо збереження лісів.
 38. Техногенно-антропогенні впливи та їх характеристика.
 39. Джерела техногенно-антропогенних впливів та їх характеристика.
 40. Система державних стандартів та їх основні положення.
 41. Нормативно-технічна документація по охороні навколишнього природного середовища.
 42. Нормативно-технічна документація по раціональному використанню природних ресурсів.
 43. Основні закони та нормативно-правові документи в галузі охорони природи.
 44. Опишіть критерії нормування забруднюючих речовин у довкіллі.
 45. Визначте принципи забруднюючих речовин в атмосфері.
 46. У чому суть роздільного нормування хімічних сполук в довкіллі.
 47. Ефект сумації забруднюючих речовин у довкіллі.
 48. Нормування забруднюючих речовин у водних об'єктах.
 49. Загальні вимоги до складу та властивостей води.
 50. Аспекти нормування забруднюючих речовин в ґрунті.
 51. Використання санітарних показників ґрунту у нормуванні його якості.
 52. Основні положення нормування забруднюючих речовин в продуктах харчування.
 53. Написати основні ГДК забруднюючих речовин у продуктах харчування.
 54. Описати методи екологічного нормування антропогенних забруднень.
 55. Визначити поняття моніторингу довкілля.
 56. Описати види, типи та рівні моніторингу довкілля.
 57. Сучасна організація національної та міжнародної мережі моніторингу довкілля.
 58. Методи спостереження стану довкілля (класичні та сучасні)
 59. Методи обробки, оцінки та аналізу стану довкілля за даними спостережень.
 60. Основні підходи до моделювання та прогнозування змін стану довкілля.
 61. Способи використання системи моніторингу для прийняття науково обґрунтованих рішень.
 62. Економічне стимулювання раціонального природокористування.
 63. Зміст, структура, принципи, особливості функціонування механізму економічного регулювання природокористування, характеристика окремих його елементів.
 64. Поняття про економічну оцінку природних ресурсів та її види.
 65. Мета та завдання ЕОПР.
 66. Методологічні підходи до економічної оцінки природних ресурсів: затратний, рентний, змішаний, змішаний з врахуванням затрат майбутнього.
 67. Система оцінки природних ресурсів.
 68. Форми виплат за природокористування. Збитки від забруднення навколишнього середовища.
 69. Природоохоронні заходи та принципи їх економічного обґрунтування.
 70. Показники економічної ефективності природо­охоронних затрат.
 71. Чистий економічний ефект від впровадження природоохоронних заходів.
 72. Економічні показники соціальних збитків від забруднення навколишнього середовища.
 73. Соціальна та економічна ефективність безвідходних та маловідходних технологій.
 74. Методи управління природокористуванням: правові, економічні, адміністративні.
 75. Суть техногенно-екологічної безпеки України.
 76. Класифікація технологічних забруднень біосфери.
 77. Техногенні небезпечні явища і процеси в біосфері.
 78. Методи визначення якості та обсягу забруднень.
 79. Екологічне нормування антропогенних забруднень.
 80. Джерела забруднення довкілля.
 81. Шляхи екологізації виробництва.
 82. Безвідходні технології та їх суть.
 83. Вплив обробітку ґрунту на довкілля.
 84. Екологічні проблеми в Україні, що пов'язані з функціонуванням металургійного, паливно-енергетичного та агропромислового комплексів.
 85. Екологічні проблеми в Україні, що пов'язані з функціонуванням хімічного комплексу.
 86. Екологічні проблеми в Україні, що пов'язані з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу.
 87. Екологічні проблеми зони аварії на Чорнобильській АЕС.
 88. Екологічні проблеми зони Полісся.
 89. Екологічні проблеми промислового Придніпров'я.
 90. Екологічні проблеми Північного Причорномор'я.
 91. Екологічні проблеми Українських Карпат.
 92. Зв'язок фізичної цілісності людини та екології.
 93. Вплив фізичних параметрів землі на людський організм.
 94. Закономірності впливу факторів природного середовища на живі організми.
 95. Екотрофологія та раціональне харчування людини.
 96. Шкідливі фактори навколишнього середовища та їх вплив на людину.
 97. Адаптація людини до стресогенних чинників довкілля.
 98. Медико-екологічна характеристика здоров'я людини.
 99. Оцінка та самооцінка рівня фізичного стану індивіда.
 100. Сучасна демографічна ситуація та стан здоров'я населення України.
 101. Зонування та оцінка стану навколишнього середовища.
 102. Екологічна безпека літосфери.
 103. Екологічна безпека гідросфери.
 104. Екологічна безпека атмосфери.
 105. Моделі деградації та виснаження ресурсів ізольованих екосистем.
 106. Токсини, екотоксиканти, ксенобіотики у довкіллі: джерела надходження та мішені ураження.
 107. Шляхи забезпечення екологічної безпеки.
 108. Стан екологічної безпеки України.
 109. Інтегральні оцінки загроз екологічній безпеці регіонів України.
 110. Радіаційна та ядерна безпека України.
 111. Пріоритети державної політики щодо  нейтралізації загроз екологічній безпеці України.
 112. Методи оцінювання природного ризику.
 113. Методи аналізу та оцінювання техногенного ризику.
 114. Методи оцінювання екологічного ризику.
 115. Аналіз ризику стану екологічної безпеки України.
 116. Оцінка ризику впливу хімічних сполук на здоров'я населення.

VI. Список рекомендованої літератури

Основна:

 1. Андрейцев А. К. Основи екології: Підручник /  Андрейцев А.К. - К.: Вища шк., 2001. - 358 с.
 2. Білявський Г.О. Основи екології. Навчальний посібник / Білявський Г.О. - К.: Либідь, 2006. - 408 c.
 3. Білявський Г.О.,  Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи  екології: навчальний посібник / Г.О. Білявський.- К.: Либідь, 2006. - 408 c.
 4. Бойчук Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - Суми : Університетська книга, 2003. - 284 с.
 5. Долгілевич М.Й., Вінічук М.М. Загальна екологія. Навчальний посібник. ЖІТІ, Житомир. - 2000. - 158 с.
 6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. С. Джигирей. - 5-тевид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 7. Залеський І. І. Екологія людини [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / І. І. Залеський, М. О. Клименко. - К. : Академія, 2005. - 288 с.
 8. Запольський А. К. Основи екології [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / А. К. Запольський, А. І. Салюк. -3-тєвид., стер. - К.: Вища школа, 2005. - 382 с.
 9. Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. - К. : Академія, 2006. - 368 с.
 10. Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи [Текст] :словник-довідник /М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. - К. : Знання, 2007. - 642 с.
 11. Ошейко В.О., Панасюк І. В., Клапцов Ю.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін "Екологія" та "Основи екології" для підготовки фахівців з вищою освітою . - К.: КНУТД , 2008. - 21 с.
 12. Ошейко В.О., Панасюк І.В. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичнихробіт з дисциплін "Екологія" та "Основи екології" для підготовки фахівців з вищою освітою - К.: КНУТД,  2007. Ч 1 : Визначення екологічного стану атмосферного повітря : - 31 с.
 13. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. - К. : ЦУЛ, 2006. - 394 с.

Додаткова:

 1. Білявський Г.О.,  Бутиченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посіб. ? К.: Лібра. 2006. ? 368 с.
 2. Гаман П. Державне управління системою фінансування екологічної діяльності // Вісник Української академії державного управління .- 2004 .- № 3 .- С.275- 279.
 3. Кучерявий В. П. Екологія [Текст] : підручник / В. П. Кучерявий. - Львів: Світ, 2001. - 500 с.
 4. Від практики реалізації природоохоронних заходів до екологічної політики в Україні: шляхи і проблеми / В. Г. Потапенко, А. Б. Качинський [та ін.]; за ред. Ю. М. Скалецького, В.Г. Потапенко. - К.: НІСД, 2011. - 31 с.
 5. Тарасова В. В. Оцінка впливу екологічного стану довкілля на здоров'я населення / В. В. Тарасова / Агросвіт. - 2013. - №13. - С. 3-6.
 6. Оскольський В. В. Екологічно чисте виробництво: економічні та організаційні аспекти управління якістю продукції / В. В. Оскольський // Економіка України. - 2013. - №11. - С. 4-12.
 7. Фролова А. В. Екологічна політика держави та її правове забезпечення / А. В. Фролова // Агросвіт. - 2013. - №11. - С. 54-60.
 8. Якушенко Л. М. Щодо напрямків підвищення ефективності виконання загальнод ержавних програм у природоохоронній сфері. Інформаційно-аналітична довідка / Л. М. Якушенко, Л. Д. Яценко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.niss.gov.ua/article/537/.

VIІ. Критерії оцінювання знань

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.

Тривалість вступного випробування - 2 години (120 хвилин).

Білети складаються з 4 завдань:

Перше та друге завдання білету оцінюються у 20 балів кожне.

Третє та четверте завдання оцінюються у 30 балів кожне.

Сумарна максимальна кількість балів - 200.

191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • повністю послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, чітко виражена і аргументована самостійна позиція у певних ситуаціях;
 • досконало застосовані одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.

162-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрито зміст поставленого запитання;
 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності, що не призводять до помилкових висновків;
 • як правило, правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.

124-161 бал абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, непослідовно;
 • у відповідях є помилки при використанні деяких понять;
 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.

100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;
 • допущено грубі помилки у відповідях;
 • відсутність володіння спеціальною термінологією.

Затверджено на засіданні кафедри

екології протокол №7 від «02» березня 2017 року.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ