Результати баскетбольного турніру

11-12 лютого 2017 року у Київському Палаці спорту відбувся Міжнародний турнір з баскетболу EABL Kyiv GRAND PRIX - 2017, організатором якого виступила команда МНТУ. У змаганнях прийняли участь команди України, Польщі, Литви та Латвії. Турнір пройшов у цікавій запеклій боротьбі. Майже в усіх матчах інтрига зберігалася до самого кінця. Гостями було відмічено високий рівень організації та проведення EABL Kyiv GRAND PRIX - 2017.
Переможцем турніру стала баскетбольна команда МНТУ, яка у фіналі перемогла команду «Бродяги» (Київ) з рахунком 72:63.
Інші місця розподілились наступним чином:
3-е місце: Srodowiskowa Basket Liga (Sopot) ...

МНТУ запрошує: конференція «Вища освіта - Студентська наука - Сучасне суспільство: напрями розвитку»

24 березня 2017 року у стінах Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая відбудеться Всеукраїнська студентська наукова конференція. У цей день двері нашого ВУЗу будуть гостинно відкриті для студентів, аспірантів та молодих вчених - усіх, кому не байдуже майбутнє вітчизняної науки і хто готовий до палких компетентних дискусій по найбільш актуальним та гострим темам у сучасній економічній, соціально-гуманітарній, технічній та правовій сфері.
Початок реєстрації: 9.00. Програма конференції включає у себе 8 напрямів ...

Міжнародний турнір з баскетболу

11-12 лютого у малому залі Палацу спорту (м. "Палац спорту") відбудеться міжнародний турнір з баскетболу EABL Kyiv GRAND PRIX - 2017, у якому прийме участь баскетбольна команда МНТУ. Запрошуємо усіх підтримати нашу команду!

Привітання з наступаючими новорічними святами

Шановні студенти, викладачі та співробітники університету! На межі двох важливих років у історії української освіти нам хочеться з надією дивитись у майбутнє. Хочеться вірити у здійсненність сокровенних мрій кожного українця, у можливість впевнено крокувати життям і з гордістю представляти свою країну у світі.
Від щирого серця ми бажаємо вам у новому 2017 році досягти своєї мети і знайти порозуміння з іншими українцями, віднайти себе і продовжувати почате у році минулому. Абітурієнтам бажаємо відшукати своє покликання, а студентам - стати ще розумнішими і перспективнішими. Викладачам побажаємо нових ...

ТЕРМІНОВО! Пошук вчителів!

Запрошуємо до співпраці в Коледж вчителів математики, біології, географії, фізики, астрономії, хімії. Звертатися за телефоном: (044) 559-80-33.

Адміністрація.

Коледж МНТУ

Коледж

Коледж МНТУ - сучасний освітній заклад, який дає неповну вищу освіту з спеціальностей, які на сьогодні є актуальними, затребуваними і конче потрібними і суспільству і державі, і які дають змогу кожному нашому випускнику знайти роботу на ринку праці. Коледж МНТУ готує професійні кадри менеджерів, фінансистів, юристів, вчителів фізичного виховання, спеціалістів нафтогазової справи на новітніх педагогічних і інформаційних технологіях. Коледж дає сучасні знання, застосовує прогресивні методики організації навчального процесу враховуючи те, що у ХХІ столітті на освітні заклади покладається роль не тільки як на трансляторів знань, а як на інституції, що виробляють нові знання і спрямовують свій багатий інтелектуальний потенціал на прогнозування майбутніх змін, підготовку кадрів працювати у швидкоплинному соціокультурному і соціоприродньому середовищі.

Коледж МНТУ готує молодших спеціалістів з спеціальностей:

 • Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ;
 • Організація виробництва;
 • Фінанси і кредит;
 • Правознавство;
 • Фізичне виховання.

Структура коледжу

Коледж, як структурний підрозділ університету, реалізує програму «середня освіта - довузівська підготовка - вища освіта - підвищення кваліфікації - навчання протягом життя».

В структурі Коледжу ПВНЗ МНТУ 5 відділень:

 • Економіки та менеджменту;
 • Нафтогазової справи;
 • Правознавства;
 • Фізичного виховання, спорту і здоров'я людини.

Предметні комісії:

 • гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
 • математичних та природничо-наукових дисциплін;
 • предметні комісії циклу професійної та практичної підготовки.

За спеціальностями:

 • Організація виробництва;
 • Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ;
 • Фінанси і кредит;
 • Правознавство;
 • Фізичне виховання.

Матеріально-технічна база коледжу

Матеріально-технічна база Коледжу ПВНЗ МНТУ відповідає вимогам до забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Власні площі складають 6478,9 кв.м., орендовані - 4179,1 кв.м., 4-х поверховий навчальний, адміністративний та культурно-спортивний корпуси пов'язані між собою критим переходом. Навчальні кабінети і лабораторії укомплектовані навчальною технікою та обладнанням.

Коледж має 25 навчальних аудиторій, кожна площею від 23 кв.м. до 74 кв.м. (загальна площа - 840 кв.м.); 3 комп'ютерні класи площею від 50 кв.м. до 80 кв.м. (загальна площа - 250 кв.м.); 8 поточних лекційних аудиторій площею від 50 кв.м. до 80 кв.м. (загальна площа - 480 кв.м.); шість лабораторій площею від 40 кв.м. до 80 кв.м.; приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників площею 1050 кв.м.

Комп'ютерні лабораторії об'єднані в локальну інтерактивну мережу МНТУ та мають повний доступ до світової мережі INTERNET. У рамках науково-методичного комплексу МНТУ-НТУУ «КПІ» реалізується єдина технічна політика в сфері інформаційно-комунікативних технологій в мережі «УРАН».

До послуг студентів коледжу бібліотека - 146 кв.м., читальна зала - 69,5 кв.м., фонд бібліотеки - 131620 примірників навчальної, навчально-методичної, наукової, науково-популярної, публіцистичної літератури; читальна зала розрахована на 80 посадкових місць; електронна бібліотека - 2000 примірників навчальної, методичної, наукової літератури, електронний каталог.

Соціально-побутова сфера коледжу

Коледж має актовий зал, медпункт, їдальню, спортивний зал, базу відпочинку у м. Фастів, гуртожиток, парк на території університету і коледжу.

Педагогічні кадри коледжу

До педагогічної роботи в Коледжі залучені викладачі, що володіють інноваційними методами навчання, добре знають свій предмет, вміють працювати з інформаційними системами і технологіями. Для студентів коледжу проводять уроки, читають лекції також професори і доценти університету, де на 13 кафедрах працює понад 250 осіб, з них 39 докторів наук, професорів, 213 кандидатів наук, доцентів.

Навчально-методичне забезпечення коледжу

всіх навчальних дисциплін націлене на підвищення якості навчання, допомогу в організації самостійної роботи студентів, засвоєння загально - наукових та професійних знань, умінь і навичок, що закладені в державних стандартах освіти. Для кожної дисципліни навчальних планів з кожної спеціальності розроблені навчальні програми, конспекти лекцій, методичні рекомендації на допомогу самостійному вивченню предметів. Програми навчальної, технологічної, виробничої та інших видів практик відображають сучасний стан певної галузі. Студенти забезпечені підручниками і навчальними посібниками, які вони отримують в бібліотеці безкоштовно.

Організація навчального процесу коледжу

У коледжі денна форма навчання, вона є основною формою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Навчальний рік триває 12 місяців і розпочинається в коледжі МНТУ з 15 вересня. Навчальний рік поділяється на семестри і тетраместри (чверті). Канікулярний період у студентів за навчальний рік (крім випускного курсу) становить не менше 8 тижнів.

Навчальний рік включає дні: теоретичного і практичного навчання, поточного модульного контролю знань студентів, підсумкового модульного контролю, державної атестації, всіх видів практик, вихідні та святкові дні, канікули.

Основними формами організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи є:

 • лекційні, лабораторні, практичні, семінарські заняття, індивідуальні заняття;
 • консультації;
 • самостійна робота;
 • практика;
 • поточний модульний контроль;
 • підсумковий модульний контроль (після кожної чверті);
 • екзамени, заліки (на заочній формі навчання);
 • інші види і форми навчальної та науково-дослідної роботи студентів.

Оцінювання знань студентів коледжу здійснюється за 100-баловою шкалою. Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення уроків, лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем, виконання самостійної роботи. Бали, отримані студентами під час поточного контролю на лекціях, семінарах, під час перевірки контрольних робіт, приймання звітів по певних темах, під час оцінювання якості виконання практичних, лабораторних робіт тощо, накопичуються і підсумовуються з балами, отриманими студентом під час підсумкового контролю.

Сума балів переводиться в оцінки за національною шкалою - відмінно, добре, задовільно, незадовільно та за шкалою ЄКТС (Європейська кредитно-трансферна система) - A, B, C, D, E, FX, F* за таблицею відповідності:

Оцінка за ЄКТС*

Бали

Оцінка за національною шкалою

Визначення EКТС

Рівень компетентності

А

90-100

5 (Відмінно)

"А"- Відмінно - відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок.

Високий (творчий)

В

82-89

4 (Добре)

"В" - Дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками.

Достатній (конструктивно- варіативний)

С

74-81

4 (Добре)

"С"- Добре - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок.

D

 

64-73

 

3 (Задовільно)

 

 

"D"- Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків.

 

Середній (репродук-тивний)

E

60-63

3 (Задовільно)

"E"- Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії.

FX

35-59

2 (Незадовільно)

"FX"-Незадовільно із можливістю повторного складання.

Низький (рецептивно-продуктивний)

F

0-34

2 (Незадовільно)

"F" - Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни.

Правила вступу до коледжу

Правила прийому до Коледжу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

Коледж ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

Коледж ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу

Фінансування підготовки фахівців

Фінансування підготовки фахівців у Коледжі ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. Вартість навчання у коледжі.

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування та творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

24 липня

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань та творчого конкурсу

25 липня – 01 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

02 серпня

Терміни зарахування вступників

18 серпня

Перелік документів для вступу до Коледжу:

 • Заява про вступ;
 • Документ про здобутий раніше освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього – оригінал;
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • Свідоцтво - копія;
 • Паспорт – копію сторінок 1, 2, 11 (одного із батьків);
 • Ідентифікаційний код – копію (одного із батьків).

Порядок роботи приймальної комісії:

 • з 900 до 1800 у будні дні;
 • з 1 липня по 23 серпня - у суботу з 1000 до 1500;
 • обідня перерва - з 1300 до 1400;
 • неділя - вихідний день.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень акредитації: IV

Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Військова кафедра:

Гуртожиток:

Післядипломна освіта:

Аспірантура, докторантура:

Курси підготовки до ЗНО:

ПАРТНЕРИ